ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας www.careernet.gr («Ιστοσελίδα»). Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών. Αν διαφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών και των προϋποθέσεων ή δεν συμμορφώνεστε με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν είναι επιτρεπτή για εσάς η χρήση της Ιστοσελίδας.

Ανάλογα με την ιδιότητά σας, ως εργαζόμενος ή εργοδότης, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχοι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση των εργοδοτών ενδέχεται να έχει υπογραφεί Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, στην οποία ενσωματώνονται ως αναπόσπαστο παράρτημα οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς και είστε υποχρεωμένοι κάθε φορά πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας να ελέγχετε αυτούς.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ZOFRANK HOLDINGS CO. LIMITED (η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθήνας Αττικής και επί της οδού Λένορμαν αρ.205. Η Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει το ειδικότερο παρεχόμενο περιεχόμενο και τις ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες.

«Περιεχόμενο» είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.

«Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας. «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript,etc. ) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.

«Έγγραφο» είναι οποιοδήποτε υλικό τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα (λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτικές Επιστολές κλπ).

«Εργοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να ενημερώσει για τυχόν προσφερόμενες θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εξεύρεση εργαζομένων. «Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.

«Υποψήφιος Εργαζόμενος» είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία.

«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα.

«Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας.

«Χρήστης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.

3. ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας είναι αποδεκτή μόνο εφόσον γίνεται με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους η χρήση της Ιστοσελίδας είναι μη αποκλειστική και επιτρέπεται να γίνεται μόνο για προσωπική χρήση, μη επιτρεπόμενη οιαδήποτε πώληση ή διάθεση με οιονδήποτε τρόπο του περιεχόμενου σε τρίτους. Έκαστος ενδιαφερόμενος εργαζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου αναρτά στην Ιστοσελίδα και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια προκύψει εξ αυτού του λόγου. Αποδέχεστε ότι είστε υποχρεωμένος να συμμορφώνεστε με τους Κανόνες που παρατίθενται κατωτέρω.

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ: Για τους ενδιαφερόμενους εργοδότες η χρήση της Ιστοσελίδας είναι μη αποκλειστική και επιτρέπεται να γίνεται μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψήφιων εργαζομένων. Έκαστος ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που πραγματοποιεί και την ανάρτηση οιουδήποτε Εγγράφου και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια προκύψει εξ αυτού του λόγου. Αποδέχεστε ότι είστε υποχρεωμένος να συμμορφώνεστε με τους Κανόνες που παρατίθενται κατωτέρω.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έκτος από το περιεχόμενο που αναρτά κάθε Χρήστης, όλο το λοιπό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διαθέτει την Ιστοσελίδα με σκοπό οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι να μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να μπορούν να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν ελέγχει καθοιονδήποτε τρόπο τη συμπεριφορά ή την αξιοπιστία των Χρηστών ή το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες. Ο κάθε Χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο με δικά του κριτήρια για τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ενέργειές το, που είναι απόρροια των πληροφοριών που λαμβάνει μέσω της Ιστοσελίδας. Αν πληροφορηθεί η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με οποιονδήποτε τρόπο ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια δεν συνάδει με τους παρόντες όρους, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να λάβει οιαδήποτε μέτρα κρίνει σκόπιμα. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση προς οιονδήποτε αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες αυτής. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει σε κάποιον Χρήστη εξ αυτού του λόγου. Επίσης, η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ θα προσπαθεί να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη ιών και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και Εγγράφων, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει σε κάποιον Χρήστη εξ αυτού του λόγου. Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί στους παρόντες όρους, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει», χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

Η συνολική ευθύνη της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης εξουσίας) για παραπλάνηση, αποκατάσταση ζημίας ή οτιδήποτε άλλο, σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης θα είναι περιορισμένη στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

6. ΛΥΣΗ

Αν είστε Εργοδότης ή Εργαζόμενος μπορείτε να λύσετε αυτή τη Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, όπως και η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μπορεί να λύσει τη Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Επίσης, η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δύναται να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, για όσο χρόνο και όποτε τo κρίνει σκόπιμο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσής σας.

7. LINKS

Οι διασυνδέσεις (‘links’) σε ιστοσελίδες τρίτων δεν δημιουργούν οιαδήποτε ευθύνη της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για δική σας εξυπηρέτηση. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της για και κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων) που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων), ή που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στους παρόντες όρους.

10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο feedback. Ειδοποιήσεις για την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας.

11. ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι νόμιμη για κάποια πρόσωπα και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα, ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτούς τους όρους είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας.

12. ΕΙΔΙΚΑ

12.1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων.
 1. (α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει
  1. (i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες δικές σας ή τρίτων για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, με εξαίρεση προσωπικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  2. (ii) Υλικό που προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων.
  3. (iii) Υλικό που είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, σεξουαλικό, υβριστικό.
 2. (β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας
  1. (i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο (εν ζωή ή όχι, υπαρκτό ή φανταστικό),
  2. (ii) για να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα,
  3. (iii) για να τοποθετείτε διαφημίσεις,
  4. (iv) για να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters),
  5. (v) για να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.
 3. (γ) Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, κατά τη διακριτική ευχέρεια αυτής.
12.2. Κανόνες Διαχείρισης
 1. (α) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email.
 2. (β) Προφυλάξτε τον κωδικό σας. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την εγγραφή σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύεται να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασής σας.
12.3. Κανόνες Ασφάλειας

Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στη δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.