ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

17/05

In-House Chartering Broker

  • Ναυτιλία
  • Αθήνα
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν 3 ημέρες

  • Πλήρης Απασχόληση
  •  
  •  

 

In-house Chartering Broker

Company:

A long-established shipping company located in the heart of Athens is inviting applications for a position in the chartering department.

Requirements:

Experience: Candidates must have a minimum of 10 years of experience in chartering within the dry cargo sector, with at least 5 years of experience working as an in-house broker. Basic knowledge of the wet market, while not mandatory, would be appreciated.

Skills: Excellent analytical, communication, and negotiation skills are essential, along with a strong team spirit.

Language: Fluency in Greek and English is required.

Education: A university degree is preferred, along with professional accreditation (ICS or equivalent) and adequate computer skills.

Please send your CV 

All applications will be treated with the strictest confidence.

In-house Chartering Broker

Εταιρεία:

Nαυτιλιακή εταιρεία N. 89/67 με έδρα την περιοχή της Αθήνας αναζητά υποψήφιους για θέση ναυλομεσίτη στο τμήμα ναυλώσεων.

Απαιτήσεις:

Εμπειρία: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 10 χρόνια εμπειρία στις ναυλώσεις στον τομέα του ξηρού φορτίου, με τουλάχιστον 5 χρόνια εργασίας ως μεσίτες ναυτιλιακής εταιρείας. Βασικές γνώσεις της αγοράς υγρού φορτίου θα συνεκτιμηθούν, αν και δεν είναι υποχρεωτικές.

Δεξιότητες: Απαιτούνται εξαιρετικές αναλυτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, καθώς και ομαδικό πνεύμα.

Γλώσσες: Η άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Εκπαίδευση: Επιθυμητό πανεπιστημιακό πτυχίο, επαγγελματική πιστοποίηση (ICS ή αντίστοιχο) και επαρκείς γνώσεις υπολογιστών.

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας

Όλες οι αιτήσεις θα είναι απολύτως εμπιστευτικές.