ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

10/05

Στέλεχος Πωλήσεων (Ηράκλειο Κρήτης)

 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Ηράκλειο
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 12 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

West ΑΕ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ

 Η εταιρεία «WEST SA.» δραστηριοποιείται και στον τομέα των πωλήσεων από το 1994, παρέχοντας μεταξύ άλλων τεχνογνωσία, εκπαίδευση καθώς και υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξης πωλήσεων, τις οποίες και παρέχει μέσω συμβατικής σχέσης σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.

 Στο πλαίσιο συνεργασίας της WEST SA με την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» (ΟΤΕ), η WEST A.E. παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης και αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσης στελέχους πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση στην WEST A.E. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ανάπτυξης πωλήσεων και πωλήσεων door to door (D2D) του ΟΤΕ.

Η WEST AE παρέχει :

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό ανεξαρτήτως πωλήσεων
 • Bonus με την επίτευξη στόχου πωλήσεων
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Μισθολογική εξέλιξη
 • Επαγγελματική εξέλιξη
 • Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση για διαρκή βελτίωση τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων  
 • Ευχάριστο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Κινητό τηλέφωνο 

 Απαραίτητα Προσόντα :

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΕΙ
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Αποτελεσματικότητα κάτω από συνθήκες πίεσης και ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια
 • Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα
 • Γνώση Αγγλικής και χρήση υπολογιστών
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί

   Αρμοδιότητες ρόλου :

 • Παροχή υπηρεσιών πωλήσεων, διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών                        
 • Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πωλήσεων και υλοποίησης  πλάνου  πωλήσεων      
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και συντονισμού πωλήσεων Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου με στόχο τη διατήρηση και κλείσιμο νέων συμβολαίων.
 • Προετοιμασία σεναρίων προσέγγισης B2B πελατών και εφαρμογή τους.            
 • Επίλυση προβλημάτων, διαχείριση αντιρρήσεων και αντιμετώπιση προκλήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης.                                 
 • Ανατροφοδότηση με προτάσεις προς βελτίωση διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντος από την αγορά και τους πελάτες                                                                          
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων B2B πωλήσεων                                                                          
 • Δημιουργία και αποστολή report πωλήσεων και τακτική συμμετοχή στα meetings

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, ως ισχύει, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει με ευθύνη του υποψηφίου στην κατοχή του ΟΤΕ και της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, WEST A.E, οι οποίες είναι και ενεργούν ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί του για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να οριστεί συνάντηση συνέντευξης.

O OTE κι η συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία, WEST AE, ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, μπορούν, χωριστά η καθεμία,  να ορίζουν εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό καθεμίας χωριστά.

O OTE διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα για δύο (2) έτη. Η συνεργαζόμενη με τον ΟΤΕ εταιρεία , WEST AE, διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα για δύο (2) έτη.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία τόσο έναντι του ΟΤΕ όσο και της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρεία, WEST AE, το οποίο μπορεί να ασκήσει με αποστολή του αιτήματός του στο e-mail: [email protected]  και στο [email protected] . Διευκρινίζεται ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του έναντι και των δύο υπευθύνων επεξεργασίας, ο υποψήφιος αποστέλλει αίτημα και στους δύο υπευθύνους επεξεργασίας χωριστά στα ανωτέρω e-mails.

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr)