ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

27/12

Software Engineer

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 3 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Software Engineer

 

Διεύθυνση IT, Εφαρμογών και R&D, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και ολοκλήρωση καινοτόμων λύσεων λογισμικού σε σύνθετα έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών αναφορών και παραδοτέων.

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου (ελληνικού ή ξένου Ιδρύματος), με κατεύθυνση Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας στον προγραμματισμό, την ανάλυση και τη σχεδίαση εφαρμογών σε περιβάλλον Linux και Windows
 • Πολύ καλή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον Java (J2EE, JBoss / Wildfly AS, Eclipse IDE), .ΝΕT, Web τεχνολογιών (Javascript, Angular κλπ) και διαδικτυακών υπηρεσιών (REST, SOAP κλπ)
 • Καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων (SQL DBMS, No SQL, ORM κλπ)
 • Άριστη γνώση και χειρισμός της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Εμπειρία σε γλώσσες scripting (python, κλπ)
 • Εμπειρία σε περιβάλλοντα Big Data (Hadoop, ElasticSearch, Spark, Hive κλπ)
 • Τεχνολογίες container (Docker κλπ)
 • Microservices / Spring Boot

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων στα πλαίσια υποστήριξης λύσεων (troubleshooting)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδα
 • Αναλυτική σκέψη
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Δημιουργικότητα – Καινοτομία
 • Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση