ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.careernet.gr (η «Ιστοσελίδα») είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ (η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθήνας Αττικής και επί της οδού Λένορμαν αρ.205.

Η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στην Ιστοσελίδα. Η Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς και είστε υποχρεωμένοι κάθε φορά πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας να ελέγχετε αυτήν. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών. Αν διαφωνείτε με το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών και των προϋποθέσεων ή δεν συμμορφώνεστε με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν είναι επιτρεπτή για εσάς η χρήση της Ιστοσελίδας.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας παρέχετε τη σιωπηρή συναίνεσή σας να κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το δεδομένα που ενδεχομένως συγκεντρώσουμε με την συγκατάθεση σας είναι:
- Ονοματεπώνυμο
- Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση)
- Ημερομηνία γέννησης
- Φύλο
- Οικογενειακή Κατάσταση
- Εθνικότητα - Πληροφορίες εκπαίδευσης
- Επαγγελματική προϋπηρεσία
- Προσωπικά ενδιαφέροντα
- Φωτογραφίες

Η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται κυρίως με δική σας πρωτοβουλία γνωστοποίησης όταν σας ζητάμε σχετικές πληροφορίες. Επίσης, συγκεντρώνουμε πληροφορίες μέσω μηχανισμών συλλογής προσωπικών δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα τα cookies που ενεργοποιούνται όταν εισέρχεστε και κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, γεγονός για το οποίο ενημερώνεστε αμέσως με την εμφάνιση αναδυόμενου παράθυρου που ζητά την αποδοχή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

Α) Ενημέρωσή σας για νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται και ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν,

Β) Δημοσίευση εκ μέρους σας περιεχομένου στην Ιστοσελίδα

Γ) Ενημέρωσή σας για πληροφορίες αναφορικά με τα ενδιαφέροντά σας (εάν έχετε επιλέξει τέτοια ενημέρωση)

Δ) Ενημέρωσή σας για νέας υπηρεσίες Ιστοσελίδας (εάν έχετε επιλέξει τέτοια ενημέρωση)

Ε) Ενημέρωσή σας για αλλαγή Πολιτικής Απορρήτου

Στ) Μελέτη της χρήσης της Ιστοσελίδας προκειμένου να παρέχουμε πιο βελτιωμένες υπηρεσίες.

Δεν χρησιμοποιούμε σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς διαφημιστικούς. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν μόνο τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Όταν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να δίνουμε πρόσβαση σε άλλους χρήστες στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας (παρακαλούμε σημειώστε πως η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το τι θα κάνουν άλλοι χρήστες με τα προσωπικά σας δεδομένα)
β) Όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονική πληρωμή για υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, θα μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με πιστωτικά ιδρύματα, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την πραγματοποίηση της πληρωμής και την αποφυγή δόλιας χρήσης πιστωτικής κάρτας, κ.λ.π.. (παρακαλώ να έχετε υπόψη σας πως η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν ευθύνεται για τη χρήση που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί από έκαστο πιστωτικό ίδρυμα)
γ) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και συνεργασίας με αρμόδιες αρχές για την αποφυγή εγκλημάτων
δ) Εάν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν στον νέο ιδιοκτήτη, αλλά θα προστατεύονται από την Πολιτική Απορρήτου που ισχύει κάθε φορά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οποτεδήποτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συγκεντρώνουμε (όχι μόνο στις πληροφορίες που τηρούνται στο λογαριασμό σας) για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα. Στο σύνδεσμο "Λογαριασμός" θα υπάρχει σχετική επιλογή προκειμένου να κάνετε «κλικ». Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας. Επίσης έχετε κάθε δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσετε την οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε με την αποστολή σχετικού email. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας. Μετά από αυτό το αίτημα, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα (έκτος όπως προβλέπεται από τον νόμο). Θα διαγράψουμε επίσης όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημα μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε παλαιότερες αιτήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής σχέσης μεταξύ μας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει τηρούνται συμφώνα με τον Ν. 2472/1997 (όπως ισχύει σήμερα) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ εγγυάται πως τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται νόμιμα, θα συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν θα επεξεργάζονται περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς. Θα είναι πάντοτε σχετικά, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που κάθε φορά απαιτούνται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τη σχετική νομοθεσία (www.dpa.gr).

Περιληπτικά τα βασικά σας δικαιώματα είναι τα έξης:

- Το δικαίωμα να ενημερωθείτε ποιες πληροφορίες τηρούνται σχετικά με εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία.
- Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών.
- Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας.
- Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
- Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
- Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για σχετική μεταβίβαση στοιχείων σας σε τρίτους.
- Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα να σταματήσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αν η επεξεργασία πιθανόν σας προκαλέσει σημαντική ζημία ή σημαντική ηθική βλάβη, όταν αυτό είναι αδικαιολόγητο
- Το δικαίωμα να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών.
- Το δικαίωμα να αποτρέψετε αποφάσεις, λαμβανόμενες σχετικά με εσάς που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία.
- Το δικαίωμα να μπορείτε να απαιτείτε τη διόρθωση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων που είναι λανθασμένα.
- Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
- Το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση αν έχετε υποστεί ζημία και ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων του Ν.2472/1997.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή θεωρείτε ότι έχουμε παραβιάσει δικαιώματά σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα στο email careernet@naftemporiki.gr και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία τυχόν έχετε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η αντίρρηση πρέπει να την απευθύνετε στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ εγγράφως και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αντιρρήσεως σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί ή διαφορετικά, τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε εμπροθέσμως ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση της απάντησής μας ή την παράλειψη ενέργειάς μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

Για την καθοιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του λογαριασμού ή του βιογραφικού σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβαίνετε στο λογαριασμό σας ή στο βιογραφικό σας, να αναθεωρείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού ή του βιογραφικού σας και να επιλέγετε, εάν το επιθυμείτε, την τροποποίηση ή τη διαγραφή τους από τις επιλογές που υπάρχουν (η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ενδέχεται να τηρεί αρχεία για τους προηγούμενους λογαριασμούς σας, για ενδεχόμενο έλεγχο ή για σκοπούς αρχειοθέτησης, στους οποίους όμως δεν θα έχουν πρόσβαση τρίτοι). Αν κατά την διάρκεια εγγραφής ή κάποια άλλη στιγμή, επιλέξετε να μην δέχεστε ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου ή οτιδήποτε άλλο σχετικό από την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, μπορείτε χρησιμοποιώντας την ίδια επιλογή να το ακυρώσετε. Εναλλακτικά αν αλλάξετε την γνώμη σας και θέλετε αυτήν την επιλογή, τότε μπορείτε να το επιλέξετε με τον ίδιο τρόπο.

Web Beacons

Η ιστοσελίδα του careernet.gr μπορεί να περιέχει ηλεκτρονικά εικονίδια, τα λεγόμενα ‘web beacons’ (ενίοτε ονομάζονται ‘single pixel gifs’) που μας επιτρέπουν να καταγράφουμε τον αριθμό χρηστών που επισκέπτονται αυτές τις σελίδες και να προσφέρουμε παράπλευρες υπηρεσίες. Τα web beacons δεν χρησιμοποιούνται για να γίνεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του careernet.gr, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε να συλλέγουμε συνολικές στατιστικές για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα web beacons συλλέγουν μια περιορισμένη γκάμα πληροφοριών όπως αριθμών cookies, ώρα και ημερομηνία επίσκεψης της σελίδας και μία περιγραφή της σελίδας όπου βρίσκεται το web beacon. Επειδή τα web beacons λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλο αίτημα για περιεχόμενο στη σελίδα, δεν μπορείτε να αποσυρθείτε ή να τα αρνηθείτε, αλλά μπορείτε να τα κάνετε αναποτελεσματικά είτε με το να αποσυρθείτε από τα cookies ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (‘browser’).

COOKIES

Τα cookies είναι αλφαριθμητικοί κωδικοί που παρακολουθούν τις κινήσεις σας όταν είστε συνδεμένος σε κάποιο δίκτυο. Εμείς στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την προστασία και για την εξυπηρέτηση των χρηστών μας. Τα Cookies μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε ασφαλείς σελίδες στους χρήστες μας χωρίς να τους ζητάμε να κάνουν εγγραφή κατ’ επανάληψη. Στην περίπτωση όμως όπου το σύστημα ενός χρήστη παραμείνει ανενεργό για περισσότερο από μία ώρα, το cookie θα λήξει, αναγκάζοντας τον χρήστη να συνδεθεί ξανά προκειμενου να συνεχίσει την περιήγηση του. Αυτό βοηθάει στην αποτροπή της αυθαίρετης πρόσβασης στα δεδομένα του χρήστη όταν δεν είναι μπροστά στον υπολογιστή του. Ο διακομιστής σας μπορεί να σας ενημερώσει για το πως να αρνηθείτε όλα τα cookies ή να σας εμφανίσει ένδειξη όταν θα σταλεί. Σημειώνουμε ότι μερικές υπηρεσίες μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από κάθε είδους προσβολή ή παραβίαση Παρότι έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τύχουν αυθαίρετης και παράνομης πρόσβασης.