ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Tms-Auditors-Sa-logo

Tms Auditors SA

tms-auditors.gr/gr/homepage

πληροφορίες

H TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα. Τα κεντρικά εταιρικά γραφεία βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 91 στην Αθήνα.

 
Η TMS διαθέτει μία σημαντική πελατειακή βάση η οποία αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο  των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αρκετές δε από τις εταιρείες στις οποίες παρέχουμε τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού.
 
Οι πελάτες είναι αποδέκτες εξατομικευμένης προσέγγισης και κάθε συνεργασία βασίζεται στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στην υπευθυνότητα. Η δομή προσωπικού μας επιτρέπει στα ανώτατα στελέχη της εταιρείας να ενεργούν άμεσα υποστηρίζοντάς τους πελάτες στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.
 
Η μετοχική σύνθεση της TMS απαρτίζεται στο σύνολο της από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό-λογιστικό χώρο. Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελείται σήμερα από είκοσι δύο(22) επαγγελματίες του χώρου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, πέντε (5) CPA (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές), δέκα (10) υποψήφιοι CPA, τρεις (3) σύμβουλοι φορολογικών θεμάτων και τέσσερα (4) στελέχη με επαγγελματική εξειδίκευση σε άλλους κλάδους συναφείς με την ελεγκτική.